Zásady pro oznamování podezření z možného protiprávního jednání u obchodní korporace

INTERIORS manufacture&design a.s. (dále jen „IMD“ a/nebo „Společnost“), se sídlem Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice, IČ: 290 96 227, DIČ: CZ29096227, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24459

1. Úvodní ustanovení

Společnost těmito zásadami pro oznámení podezření z možného protiprávního jednání u Společnosti (dále jen „Zásady“) rozvíjí pravidla pro oznamování podezření z možného protiprávního jednání upravených v interní Směrnici o ochraně oznamovatelů Společnosti v platném a účinném znění, se kterou byly všechny dotčené osoby seznámeny.

2. Oznamovatel

Oznamovatelem může být fyzická osoba, která získala informace o protiprávním jednání v souvislosti s činností pro Společnost. Je jím tedy především současný, bývalý, nebo budoucí zaměstnanec, uchazeč o práci, společník, člen orgánů, dodavatelé či subdodavatelé.

V případě, že oznamovatel oznámí podezřelé protiprávní jednání, Společnost prohlašuje, že proti oznamovateli ani jeho osobám blízkým, nebude podnikat odvetná opatření v souvislosti s oznámením podezření.

Odvetným opatřením je jakékoliv jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, a které bylo vyvoláno oznámením a které může způsobit újmu oznamovateli.

Oznámení lze učinit i anonymně, v takovém případě Společnost prohlašuje, že nebude pátrat po identitě oznamovatele. 

3. Příslušná osoba

Přijímáním a posuzováním oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci Společnosti je pověřena externistka Mgr. et Mgr. Petra Šrámková Harantová, Hálkova 1229/44, Plzeň, tel.: 00420608104100, Email: oznameni@interiors-mnd.com (dále „příslušná osoba“).

Pokud příslušná osoba shledá oznámení jako důvodné, navrhne nápravu vzniklé situace nebo postup k předejití protiprávního stavu.

Příslušná osoba je při výkonu své činnosti dle těchto Zásad nestranná a je povinna zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozví při výkonu své funkce.

Příslušná osoba zachovává přísnou důvěrnost ve vztahu k totožnosti oznamovatele, k údajům o dalších fyzických osobách i ve vztahu k informacím v oznámení uvedených.

Společnost prohlašuje, že příslušná osoba nebude za řádný výkon své činnosti postihována.

4. Oznámení a postup přijetí oznámení

Oznámení lze provést prostřednictvím:

  • Email: oznameni@interiors-mnd.com
  • Telefonicky na telefonní číslo: 00420608104100
  • Na adresu: Mgr. et Mgr. Petra Šrámková Harantová, advokátka, se sídlem Hálkova 1229/44, Plzeň- doporučeným dopisem dle formuláře oznámení
  • k oznámení lze použít formulář