Všeobecné obchodní podmínky

Článek I

Účel všeobecných obchodních podmínek

1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou v souladu s § 1751, zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), zahrnují a upřesnění znění smluv, které jsou uvedeny v odstavci 3 tohoto článku a dotýkají se všech obchodních korporací, které jsou dále uvedeny dále:


INTERIORS manufacture & design a.s.,

se sídlem v Kasejovicích, 337, PSČ 335 44,

IČ: 290 96 227

 

INTERIORS manufacture&design GmbH

sídlo společnosti: Ernst-Abbe-Str. 14, D-97877 Wertheim

VAT-Number: DE318067031

 (dále obě společnosti jako IMD)


2.  Tyto VOP jsou součástí každé smlouvy, která je uvedena v odstavci 3 tohoto článku. Společnost  IMD je v pozici zadavatele, zhotovitele, prodejce nebo dodavatele (dále jen „dodavatel“) a druhou stranou je osoba zejména v pozici zákazníka, kupujícího nebo příjemce (dále jen „kupující“). Pokud se objednávka týká díla, použijí se tyto podmínky, stejně tak i budou použity i v případě jiného typu smlouvy.

3. Podmínky se vztahují na všechny současné i budoucí obchodní vztahy se subdodavateli a dodavateli, tj. fyzické nebo právnické osoby nebo právní osobní společnosti, s nimiž se uzavírá obchodní vztah a které jednají při výkonu obchodní nebo samostatně výdělečné činnosti.

4. Odchylné, protichůdné nebo dodatečné podmínky dodavatelů, i když jsou známé, nejsou součástí smlouvy, ledaže je jejich platnost výslovně písemně odsouhlasena dodavatelem. Změny a doplňky, jakož i všeobecné obchodní podmínky zákazníka, které se odchylují od těchto všeobecných obchodních podmínek, se považují za přijaté, pouze pokud jsou písemně potvrzeny dodavatelem jako dodatek k obecným obchodním podmínkám nebo ke smlouvě. Totéž platí, pokud se potvrzení objednávky liší od objednávky nebo od smlouvy.

5. Všeobecné obchodní podmínky odběratelů jsou tímto, a to i předem pro všechny budoucí obchody, neakceptovatelné. Platí výhradně tyto VOP. Podmínky zákazníka, které jsou v rozporu s podmínkami nebo se od nich odchylují, nebudou uznávány. Zásadu mlčenlivosti o uzavření smlouvy je nutno dodatečně uzavřít. Přijetí dodávek nebo služeb, jakož i jejich platba, neznamená souhlas s obchodními podmínkami zákazníka. V tomto ohledu bylo upuštěno od zásad mlčení v obchodním potvrzovacím dopisu. Přijetí dodávek nebo služeb, jakož i jejich platba neznamená souhlas s obchodními podmínkami zákazníka.

6. Všeobecné obchodní podmínky jsou vždy součástí těchto smluv mezi dodavatelem a odběratelem:
     a) Kupní smlouvy
     b) Smlouvy o dílo
     c) Nepojmenované smlouvy ve smyslu § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku, jsou-li součástí předpisů, které obsahují nezbytné skutečnosti kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo,
     d) rámcové smlouvy, na jejichž základě se uzavírají jednotlivé smlouvy podle a), b), c) (dále jen „smlouva“).

7.  Všeobecné obchodní podmínky jsou pro strany vždy závazné, pokud není písemně dohodnuto jinak mezi dodavatelem a zákazníkem. Všeobecné podmínky mají přednost před podmínkami obsaženými ve smluvních nebo jiných dokumentech zákazníka.

8. Odlišná ustanovení smlouvy mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.

9.  VOP se mohou stát součástí dalších smluv, které nejsou uvedeny v odstavci 3, pokud se tak strany dohodnou.

Článek II

Uzavření smlouvy

1.  Všechny smlouvy a jejich změny a dodatky musí být v písemné formě.

2. Závazek stran je realizován na základě řádně uzavřené smlouvy nebo řádné objednávky od zákazníka. Objednávka musí být v písemné, faxové nebo elektronické podobě a musí být akceptována dodavatelem.

3. Smlouva se uzavírá prostřednictvím objednávky od dodavatele (nabídka) a potvrzení (přijetí) zákazníkem v každém případě písemně. Pokud zákazník nepřijme objednávku (nabídku) do 1 týdne od přijetí, dodavatel již není objednávkou (nabídkou) vázán.

4. Rozměry a hmotnosti. Množství, ceny, další popisy a další údaje, které jsou obsažené v katalozích, oběžnících, reklamách nebo cenících, jsou pouze přibližné a nejsou pro dodavatele závazné, pokud nebyly výslovně zahrnuty ve smlouvě. Údaje, které byly zákazníkovi předány před uzavřením smlouvy, zůstávají výlučným vlastnictvím a nelze je zpřístupnit třetím stranám. Dodavatel může v rozsahu toho, co je přiměřené pro kupujícího nebo zákazníky, požadovat konstrukční změny nebo změny v provedení daného smluvního předmětu. Přitom je možno, zejména s ohledem na dodatečné a snížené náklady, jakož i na termíny dodání, upravit vzájemnou dohodou. Změny nebo dodatky k objednávce ze strany zákazníka jsou účinné, pouze pokud jsou písemně potvrzeny dodavatelem.

5. Smlouva mezi stranami je uzavřena okamžikem přijetí objednávky dodavatelem ve výše uvedené lhůtě. Pokud dodavatel uvede v potvrzení objednávky jakékoliv změny nebo doplnění vlastních údajů, bude toto potvrzení považováno za nový návrh smlouvy.

6. Úhrada ceny za předmět smlouvy nebo záloha od zákazníka znamená, že zákazník souhlasí se všemi podmínkami nabídky.

7. Kupující je povinen zajistit, aby objednávku na zboží (nebo potvrzení) za něj podepsala pouze osoba oprávněná k uzavření smlouvy s dodavatelem, jinak kupující uhradí dodavateli škodu.

8. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět dílčí dodávky. Zákazník je povinen tyto dílčí dodávky přijmout a zaplatit jejich cenu.

Článek III

Plnění smlouvy

1. Datum nebo lhůta pro dodání předmětu smlouvy budou určeny smlouvou. Nejsou-li stanoveny, stanoví se termín dodání na základě výrobních možností dodavatele na základě dostupnosti materiálů a technických možností subdodavatelů. Dodavatel je oprávněn ve výjimečných případech bez postihu prodloužit termín plnění uvedený ve smlouvě nebo blíže specifikovaný v potvrzení objednávky za předpokladu, že je tento fakt respektován zákazníkem.

2. Není-li dohodnuto jinak, provádí se dodávka ze skladu dodavatele na dodací adresu uvedenou zákazníkem. Informace o dodací lhůtě jsou nezávazné, pokud nebylo datum dodání stanoveno jakožto závazný termín.

3. Dílčí dodávky a služby jsou povoleny pro případ, že nejsou zákazníkem výslovně vyloučeny.

4. Pokud je zboží dodáno se zjevným poškozením obalu nebo obsahu, měl by zákazník neprodleně informovat a kontaktovat přepravce či přepravní společnost, aby nebyla dotčena jeho záruční práva, a aby mohl uplatnit případná práva vůči spedici / přepravní službě.

5. Pokud dojde ke zpoždění plnění dodavateli z důvodu vyšší moci, zákonných stávek, nezaviněných okolností ze strany dodavatele nebo některého z jeho dodavatelů a nepříznivých povětrnostních podmínek, prodlužuje se dohodnutá dodací lhůta o dobu takto způsobeného zpoždění.

6. Pokud zákazník souhlasil s osobním převzetím nebo pokud je předmětem plnění předmět instalace a / nebo montáž u zákazníka, bude se za splnění smlouvy považovat také písemné oznámení od dodavatele s uvedením, že předmět plnění je pro převzetí připraven. Nepřijetí předmětu plnění nebo zabránění montáže ze strany zákazníka nemá žádný vliv na řádné dodržení termínů dodavatelem.

7. Dodání a převzetí předmětu smlouvy je zákazníkem potvrzeno v dodacím listu nebo v předávacím protokolu. Eventuální zásahy zákazníka do předmětu smlouvy ve smluvním období prodlužují konečné datum dodání.

8. Jakékoliv změny předmětu smlouvy a vícepráce musí být dohodnuty v rámci dodatku ke stávající smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že e-mailová komunikace oprávněných osob ke všem smluvním nebo technickým záležitostem může vést ke změně písemné smlouvy.

9. Rozměry zboží při dodání vycházejí z metod dodavatele. O jakékoli jiné metody měření si musí zákazník požádat u dodavatele. To platí také pro hodnocení kvality.

10. V případě dodatečného objednání montážních služeb je dodavatel oprávněn využít subdodavatele.

Článek IV

Cena

1. Cena předmětu smlouvy je stanovena ve smlouvě dohodou. Pokud není dohodnuto jinak, cena zahrnuje veškerá potvrzení a balení.

2. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, všechny ceny jsou bez DPH.

3. Kupní / prodejní cena by měla být stanovena ke dni převzetí, s přihlédnutím k výrobním nákladům. Kupní cena by měla být regulována ve vztahu k cenovým změnám materiálů a nákladům, které jsou nezbytné pro výrobu smluvního předmětu. Tyto materiály a náklady by měly být stanoveny s ohledem na běžné materiály a náklady nezbytné pro výrobu.

4. Dodavatel si vyhrazuje právo upravit ceny v případě změn směnného kurzu, cel, daní, nákladů na dopravu a pojištění, nákupních nákladů (např. na komponenty a služby) s ohledem na budoucí obchodní transakce.

5. Zákazník nemá nárok na provedení zápočtu vzájemných pohledávek.

6. Plány a / nebo změny objednávek budou fakturovány, není-li mezi stranami v souladu se smlouvou dohodnuto jinak. 

Článek V

Platební podmínky

1. Zákazník platí cenu za předmět smlouvy na základě faktury. Dodavatel je oprávněn vystavovat faktury v souladu se smluvními podmínkami.

2. Všechny ceny vycházejí z cen platných v době potvrzení objednávky není-li dohodnuto jinak nebo nevyvstanou přímo z potvrzení objednávky.

3. Není-li dohodnuto jinak, zákazník provede platby takto: 30 % při zadávání objednávky nebo po obdržení potvrzovacího dopisu, 30 % na začátku montáže a 30 % po dokončení hlavní montáže. Zbývající zůstatek je splatný do osmi dnů od přijetí faktury.

4. Pokud zákazník neplní své platební povinnosti v souladu se smlouvou nebo pokud pozastaví své platby nebo pokud se dodavatel dozví o dalších okolnostech, které by zpochybnily kredibilitu zákazníka, pak má IMD právo učinit celkovou dosud neuhrazenou částku splatnou, požadovat zálohy nebo poskytnutí záruk.

5. V případě následných změn v provedení dodávky a rozměrů proti nabídce nebo potvrzovacímu dopisu, ať už na základě přání zákazníka, technické potřeby, nepředvídaných potíží nebo jiných okolností mimo kontrolu dodavatele, které dodavatel nemůže ovlivnit, má dodavatel právo, účtovat zákazníkovi náklady spojené se shora uvedeným.

6. Nároky dodavatele na úhradu ceny díla a/či kupní cenu v případě podnikatelských subjektů se promlčují po pěti letech.

7. Pokud se strany dohodnou na zálohách a záloha nebude vyplacena včas a vhodným způsobem, je dodavatel oprávněn přerušit plnění smlouvy, dokud nebude provedena platba; o tuto dobu se prodlužuje plnění stanovené každou jednotlivou smlouvou. V takovém případě je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8. Pokud je předmětem smlouvy opakované plnění a zákazník je v prodlení s platbou, je dodavatel oprávněn plnění smlouvy zrušit a / nebo požadovat zálohové platby. V takovém případě je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

9. V případě opožděné platby nebo zálohy má dodavatel právo na zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Je-li prodlení delší než 30 dnů, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě jsou strany povinny vrátit vše, co na základě smlouvy získaly.

10. Pokud byla mezi dodavatelem a kupujícím dohodnuta sleva z ceny, právo kupujícího na tuto slevu zaniká bez dalšího, pokud se kupující opozdí se zaplacením ceny.

11. Ceny platí EXW (ze závodu) z místa podnikání dodavatele. Pokud není dohodnuto jinak, ceny nezahrnují náklady na balení, pojištění, dopravu a daň z prodeje.

Článek VI

Převod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází z dodavatele na zákazníka až po úplném zaplacení celkové ceny koupě/díla.

2. Nebezpečí škody přechází z dodavatele na zákazníka okamžikem převzetí předmětu smlouvy. Zákazník bude upozorněn na fakt, že pokud nebude zboží včas převzato, je povinen zaplatit skladné. Vhodnost skladovacích prostor není zaručena.

3. Pokud zákazník po dodání zboží sám zboží zpracovává nebo opracovává, vztahuje se výhrada vlastnictví na celou novou položku. V případě zpracování, opracování či v případě smíšení cizí věci ze strany zákazníka, nabývá dodavatel zlomek spoluvlastnictví, který odpovídá poměru hodnoty zboží v poměru k hodnotě ostatních položek použitých zákazníkem v době zpracování, kombinace nebo smíchání.

4. Pokud je vyhrazené zboží kombinováno nebo smícháno s hlavním předmětem patřícím kupujícímu nebo třetí osobě, převádí kupující svá práva z nového předmětu na dodavatele. Pokud zákazník kombinuje nebo mísí zboží podléhající výhradě vlastnictví s hlavním předmětem třetí osoby, postoupí nám tímto své nároky na odměnu vůči třetí osobě.

5. V případě uplatnění výhrady vlastnictví je zákazník povinen zacházet se zbožím nebo dodávkami opatrně. Je-li nutná údržba a kontrolní práce, musí je zákazník provádět pravidelně na své vlastní náklady. Zákazník je povinen nás okamžitě informovat o přístupu třetích osob ke zboží, například v případě zabavení, jakož i o poškození nebo zničení zboží. Kupující musí dodavatele okamžitě informovat o jakékoli změně vlastnictví zboží nebo změně sídla. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zboží, pokud zákazník jedná v rozporu se smlouvou, zejména v případě prodlení s platbou nebo porušení povinnosti vyplývající z tohoto ustanovení.

Článek VII

Záruka jakosti, odpovědnost za vady

1. Výrobky dodávané dodavatelem splňují příslušné české stejně tak jako německé právní předpisy a normy. Dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost za soulad s jinými národními předpisy. Při používání produktů v zahraničí (kromě CZ a DE) se zákazník zavazuje, že sám zkontroluje shodu produktů s příslušnými právními systémy a normami a v případě potřeby provede úpravy.

2. Odpovědnost za vady vychází z obecně závazných právních předpisů (zejména dle ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174, Občanský zákoník). Jakákoli odpovědnost za vady předmětu smlouvy by měla být řešena podle tohoto ustanovení, pokud podmínky nebo smlouva nestanoví jinak.

3. Zákazník je povinen zkontrolovat předmět smlouvy při dodání nebo převzetí. Je povinen zajistit, aby zjevné vady byly uplatněny okamžitě, a aby ostatní vady byly uplatněny okamžitě po jejich zjištění, nejpozději do 24 hodin po zjištění a nejvýše do jednoho týdne.

4. Zákazník je povinen neprodleně po zjištění závad písemně oznámit dodavateli vady. Vady jsou uplatněny, jakmile dodavatel obdrží písemné oznámení. Zpráva musí popisovat vadu nebo její účinky a vybranou reklamaci ve smyslu § 1924 a § 1925 Občanského zákoníku. Dodavatel musí uvést, zda si zboží osobně vyzvedne v souladu s právním postupem nebo zda má být zboží vráceno na jeho adresu. Dodavatel je oprávněn zvolit způsob odstranění vady, tj. pokud je dodávka nebo služba vadná a zákazník si na to písemně stěžoval, jak je uvedeno výše, včas, dodavatel podle svého uvážení buď dodá, nebo vylepší (následné plnění). Za tímto účelem má zákazník možnost poskytnout dodavateli přiměřenou lhůtu alespoň 30 pracovních dnů.

5. Zákazník musí prokázat, že jeho právo na vady je oprávněné, zejména to, kdy získal předmět od dodavatele. Právo na vady se považuje za řádně vzniklé, pokud je zboží úplné a má potřebné doklady. V případě reklamace vadného zboží je zákazník povinen odevzdat zboží celé a ve vhodném obalu, který splňuje přepravní požadavky-nejlépe v originálním obalu. Dodavatel není povinen přijmout zboží k reklamaci, pokud zboží není řádně zabaleno a nebylo předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím.

6. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy nebo požadovat dodání nového předmětu, pokud nemůže vrátit zboží ve stejném stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí, pokud byla podmínka změněna v důsledku prověření za účelem zjištění vady, pokud zákazník použil předmět před objevením vady, pokud zákazník svým jednáním a / nebo opomenutím nezpůsobí nemožnost vrácení předmětu v nezměněném stavu , pokud zákazník prodal věc před objevením vady, pokud věc spotřeboval nebo pokud věc během běžného používání změnil; pokud k tomu došlo jen částečně, kupující vrátí dodavateli, co jest možno vrátit, a zaplatí dodavateli odměnu až do výše, z níž měl prospěch z předmětu.

7. Dodavatel neodpovídá za vady, které spadají pod záruku kvality, pokud byly tyto vady způsobeny vnějšími okolnostmi a nikoli dodavatelem, a to po přechodu nebezpečí škody na zákazníka. Dodavatel není odpovědný za vady, pokud je předmět smlouvy vadně nebo nesprávně udržovaný nebo používaný. Odpovědnost za vady se nevztahuje na části (zařízení), které jsou dodávány jiným dodavatelem a které mají jiné parametry než zbytek zařízení. Odpovědnost za vady vychází z podmínek dodavatele pro tyto komponenty.

8. Kupující má právo na vady, pokud dodavatel před předáním věci věděl, že předmět má vadu, nebo pokud vadu způsobil sám.

9. Škoda z každé jednotlivé smlouvy by měla být uhrazena maximálně v ceně předmětu smlouvy, až po jejím řádném zaplacení. Službu není možné poskytnout třetím stranám.

10. Nevýznamné, přiměřené odchylky v rozměrech a provedeních (barva a struktura), zejména v případě opětovného objednání, jsou vyhrazeny za předpokladu, že jsou způsobeny povahou použitých materiálů (masivní dřevo, dýhy, kůže, textilie apod.) a jsou obvyklé.

11. Za účelem ochrany a uchování dodaných dílů (například nábytku z masivního dřeva, interiérového nábytku, oken, dveří, schodů atd.) musí zákazník zajistit, aby byly zachovány vhodné pokojové podmínky (vlhkost, teplota atd.).

12. Není-li níže uvedeno jinak, jsou nároky zákazníka-z jakýchkoli právních důvodů-vyloučeny. Dodavatel proto neodpovídá za škody, ke kterým na samotném dodávaném předmětu nedošlo; dodavatel zejména nenese odpovědnost za ušlý zisk ani za jiné finanční ztráty kupujícího nebo jeho zákazníků. Pokud je smluvní odpovědnost dodavatele vyloučena nebo omezena, vztahuje se tato také na osobní odpovědnost zaměstnanců, zástupců nebo pomocných sil.

13. Výše ​​uvedené omezení odpovědnosti neplatí, pokud je příčina škody založena na úmyslu nebo hrubé nedbalosti nebo k úrazu.

14. Pokud dodavatel z nedbalosti poruší základní smluvní povinnost, omezuje se povinnost zaplatit náhradu škody na majetku na škodu, která obvykle nastane. To je omezeno na celkem 30% hodnoty dodání ze smlouvy.

15. Kromě toho je dodavatel odpovědný pouze v rozsahu stávajícího pojistného krytí, pokud jsme pojištěni proti škodám, ke kterým došlo, a podléháme precedenční podmínce pojistného plnění. Kromě toho je vyloučena odpovědnost za škodu.

16. Vyloučení odpovědnosti nebo omezení odpovědnosti za škodu neplatí, pokud je dodavatel právně nebo z jiných důvodů odpovědný v případě újmy na životě, úrazu, poškození zdraví nebo škody na soukromě používaných věcech.

17. Zákazník je povinen zkontrolovat dodávku ihned po převzetí a jakékoli stížnosti, otevřené nebo skryté vady IMD okamžitě podat písemně, nejpozději do jednoho týdne od přijetí nebo po zjištění. Zákazník ztrácí záruku a nároky na náhradu škody ohledně chybějících garantovaných vlastností, pokud zboží ihned po převzetí neprověří, nejpozději pak před opracováním, spotřebou, použitím, zabudováním, nebo dalším prodejem, pokud nebudou objevené závady do doby jednoho týdne písemně sděleny. Po uplynutí těchto lhůt nebo nejpozději šest měsíců po dodání všeho zboží jsou záruky a nároky na náhradu škody vyloučeny. Je nutné dodržovat termíny včasného odeslání. Kupující nese plné důkazní břemeno na požadavky a způsobilost, zejména pro samotnou vadu, pro čas zjištění vady a včasnost reklamace. Kupující musí kontaktovat dodavatele do dvou měsíců od data, kdy byl zjištěn stav zboží v rozporu se smlouvou. Pro dodržení termínu je rozhodující přijetí oznámení u Interiors. Pokud zákazník tyto informace neposkytne zaniká právo na záruku dva měsíce po zjištění vady. Toto neplatí v případě úmyslu. Důkazní břemeno stanovení doby závady se týká odběratele. V rozsahu, v jakém mají spotřebitelé vůči nám nároky existují dodatečná práva na výkon a práva na odstoupení od smlouvy a snížení, která vyprší dva roky od dodání nebo převzetí.

18. Dodavatel zpočátku poskytuje záruku za vady opravou nebo opětovnou výrobou podle svého uvážení. Vyměněné díly se stávají majetkem dodavatele, pokud již nebyly ve vlastnictví společnosti IMD. Pokud dodavatel odmítne provést odstranění vady a následné plnění z důvodů nepřiměřených nákladů, selže doplňkové plnění nebo pokud zákazník není schopný tyto provést, může odběratel požadovat, podle své volby, snížení odměny nebo zrušit smlouvu nebo požadovat náhradu v souvislosti s omezením odpovědnosti namísto plnění.

19. V případě pouze malého nesouladu, zejména pouze nepatrné vady, nemá zákazník právo na odstoupení. Pokud si zákazník po neúspěšném následném plnění zvolí z právních důvodů nebo věcné vady odstoupení od smlouvy, nemá nárok na žádnou náhradu škody způsobené vadou. Zvolí si kupující po nesplnění dodatečného plnění náhradu škody, zůstává zboží u kupujícího, pokud je to pro něj smysluplné. Odškodnění je omezeno na rozdíl mezi kupní cenou a hodnotou vadného zboží. To neplatí, pokud dodavatel podvodně způsobil porušení smlouvy. Záruční nároky zanikají, pokud jsou dodané výrobky a škoda na nich způsobena nesprávnou údržbou, čištěním, poškozením, nesprávným použitím, ošetřením nebo špatnou opravou.

20. U produktů třetích stran nebo cizí produkty, které jsou spojeny s dodávkami a službami ze strany dodavatele nebo se používají společně s těmito produkty, jsou záruky nebo nároky na škodu vůči dodavateli vyloučeny, přičemž dodavatel postoupí tyto nároky na odpovědnost zákazníkovi, na které má dodavatel externí dodávky nárok. Pokud není dohodnuto jinak, dodavatel nezaručuje funkčnost našich dodávek a služeb, pokud jsou zákazníkem propojeny s produkty třetích stran nebo jsou s nimi provozovány společně. Pokud zákazník obdrží nedostatečný montážní návod, je dodavatel povinen dodat bezchybný montážní návod, a to pouze v případě, že závada v montážním návodu znemožňuje řádnou montáž.

21. Další nároky, zejména z důvodu následných škod, jsou vyloučeny, pokud to dovolují právní předpisy. Všechny nároky na náhradu škody, včetně positivního porušení smlouvy, protiprávního jednání, deliktu a zejména odpovědnosti za škodu nebo jiných právních důvodů, existují vůči dodavateli, je-li to povoleno zákonem, pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Odpovídáme za lehkou nedbalost, pokud byly porušeny základní smluvní závazky a porušení je založeno na naší provozní organizaci. Tyto nároky se promlčují po šesti měsících, přičemž promlčecí lhůty začínají dodávkou.

22. Jiné nároky jsou vyloučeny, pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak.

23. V případě mírného porušení povinností z nedbalosti je odpovědnost dodavatele omezena na předvídatelnou, pro smlouvu typickou, přímou průměrnou škodu na základě druhu díla. To platí také pro mírně nedbalostní porušení povinností právním zástupcem dodavatele nebo zástupcem plnění.

Článek VIII

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zákazník má právo na to, aby zboží a jeho funkce byly prezentovány a aby zboží bylo v jeho přítomnosti zkontrolováno v případě, že se strany dohodnou.

2. Zákazník není oprávněn převést svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy a z těchto všeobecných obchodních podmínek na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu dodavatele. Dodavatel je oprávněn pověřit třetí osobu poskytováním části služeb, ale je odpovědný vůči zákazníkovi ve stejném rozsahu, jako kdyby tuto službu vykonával sám.

3. Zákazník respektuje, že dodavatel není zodpovědný za nedostatky a škody, které vzniknou v důsledku zásahu třetí strany do předmětu smlouvy.

4. Při montáži musí zákazník provádět veškeré zednické, vrtací a brousicí práce na vlastní náklady, pokud není v rámci objednávky dohodnuto jinak. Zákazník musí zajistit na své vlastní náklady elektrická připojení a nezbytná elektrická zapojení a dodávku elektřiny po dobu trvání montážních prací.

5. Zákazník zajistí, aby ve smluveném termínu montáže a během trvání montáže mohl být stavební objekt volně přístupen pro montážníky a aby bylo možné přistavit stavební vozidla s vytížením do 7,5 t celkové hmotnosti vozidla.

6. V případě úpravy interiéru musí před začátkem prací, pokud nebylo dohodnuto jinak, všechny zednické, štukatérské, podlahové a stropní práce a další přípravné být dokončeny, aby mohla montáž začít okamžitě po příjezdu montážníků. Zákazník nese odpovědnost za všechny ostatní náklady vyplývající z nesprávného umístění nebo nesprávného provedení základů stejně tak jako z nedodržení montážních podmínek.

7. Dodavatel je oprávněn požadovat v případně vyšší výše plnění poskytnutí záruk zákazníka za úhradu ceny díla/kupní ceny.

Článek IX

Vyšší moc

1. Výjimečné okolnosti (jako zejména válka, občanské nepokoje nebo občanská válka, požár nebo přírodní katastrofa, stávka, pandemie včetně COVID 19, nemoc, rozhodnutí státu, vlády atd.) považují strany za události vyšší moci, které dočasně nebo trvale brání plnění smluvních závazků, které nastanou po vstupu smlouvy v platnost a které strany nemohly předvídat ani se jim vyhnout. Strana, která není schopna plnit své povinnosti, by měla okamžitě informovat druhou stranu, pokud nastanou tyto okolnosti, a měla by druhé straně poskytnout důkazy nebo informace o tom, že tyto okolnosti mají významný dopad na plnění závazku. Strany by se pak měly dohodnout na změně nebo předčasném ukončení bez sankcí.

Článek X

Důvěrnost informací

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích o smlouvě a skutečnostech, které byly zjištěny v souvislosti se smlouvou. Jedná se především o fakta, která jsou obchodním tajemstvím zúčastněných stran. Tyto skutečnosti nelze sdělit ani zpřístupnit třetí straně bez předchozího písemného souhlasu strany, o jejích obchodní tajemství se jedná.

2. Předmětem obchodního tajemství dodavatele jsou především:

– Cenová nabídka a všechny informace, z nichž lze vyčíst obchodní strategii a politiku dodavatele,

– Technické, výrobní a další skutečnosti, všechny skutečnosti, které tvoří duševní vlastnictví dodavatele, zejména know-how.

Článek XI

Doručení

1. Veškeré dokumenty, listiny nebo náhrady se považují za doručené druhé straně dnem doručení, pokud jsou doručeny faxem, e-mailem nebo osobně. V případě písemného doručení doporučeného dopisu poštovní službou na adresu uvedenou ve smlouvě, objednávce nebo v potvrzení objednávky budou dokumenty považovány za doručené třetí den po jejich odeslání.

2. Potvrzení o doručení jsou:

a) V případě doručení e-mailem-potvrzení o doručení na konkrétní e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě, v objednávce nebo v potvrzení objednávky,

b) V případě osobního doručení – písemné potvrzení o převzetí,

c) V případě písemného doručení – podací lístek.

3. Dodavatel určuje způsob dodání a balení zboží, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Zboží se obvykle zasílá na adresu uvedenou v objednávce. Zákazník je povinen předem upozornit dodavatele na jakékoli speciální požadavky na balení. Pokud byl způsob dopravy nebo balení dohodnut na základě požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a veškeré další náklady spojené s tímto způsobem dopravy nebo balení a účinky předání zákazníkovi nastávají při předání věci prvnímu přepravci. Dodavatel si vyhrazuje právo určit jiný způsob doručení, pokud zákazník zjevně zvolil nevhodný způsob.

4. Je-li z důvodu zákazníka nutné dodávat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno v objednávce nebo dohodnuto, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním nebo náklady související s odlišným způsobem doručení.

Článek XII

Další ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky a ujednání, které jsou uzavřeny mezi dodavatelem a zákazníkem, se řídí dle českého právního systému, zejména dle občanského zákoníku České republiky.

Případné spory ze smlouvy bude rozhodovat místně příslušný soud dodavatele

INTERIORS manufacture&design a.s.

2. Pokud je některá z výše uvedených obchodních podmínek neúčinná nebo neplatná, nemá to vliv na účinnost zbývajících obchodních podmínek. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatnou nebo neúčinnou podmínku novou, která zpravidla odpovídá původnímu účelu.

3. Pokud ze smlouvy vyplývá nějaká souvislost, která obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, dohodly se strany, že se bude řídit českým právním systémem. Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží se vylučuje. Případné spory mezi stranami budou řešeny českými soudy podle platného a účinného práva České republiky.


VOP vstupují v platnost ke dni 1.1. 2021